Wydajne inwestycje.

gallery/response1

Efektywność ekonomiczna. 

gallery/calculator-385506

Efektywność ekonomiczna – działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ekonomiczna w tym podejściu przejawia się w osiąganiu określonego celu przy wykorzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny i najmniej marnotrawny posiadanych zasobów

 

Efektywność finansowa utożsamiana jest z koniecznością osiągnięcia przewagi efektów uzyskanych z przedsięwzięcia, wyrażonych w formie przychodów bądź wpływów pieniądza, nad poniesionymi nakładami, czyli kosztami bądź wydatkami pieniężnymi. Relacja ta jest najwłaściwsza wówczas, gdy wpływy z inwestycji przewyższają wydatki, w takim stopniu, że nadwyżka ta, stanowiąca dochód inwestora, pozwala pomnożyć jego majątek.

Inwestycja średnioterminowa (6-24 miesięcy).

 

Inwestycja polega na nabyciu bankowej wierzytelności hipotecznej w kwocie nawet 35% wartości nieruchomości. 

Po przeprowadzniu postepowania egzekucyjnego, nastepuje nabycie nieruchomości w drodze kompensaty egzekucyjnej lub rozliczenie 100% pełnej wartości wierzytelności wraz z odsetkami. 

Gotowe do realizacji projekty deweloperskie

Przyjazne dla portfela.
Inteligentne rozwiązania.

Budowa i sprzedaż gotowych farm fotowoltaicznych PV.

Bankowe wierzytelności

hipoteczne.

gallery/solar-2796471
gallery/gavel-2492011
gallery/real-estate-3297625

Inwestycja krótkoterminowa (3-6 miesiecy).

 

Inwestycja polega na zakupie udziałów w celowej Sp. z o.o. posiadającej projekt, umowę przyłączeniową i pozwolenie na budowie. Po wybudowaniu i uruchomieniu Spółka z działającą elektrownią jest sprzedawana bezpośrednio do funduszu inwestycyjnego. Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie słoneczne to biznes odporny na światowe kryzysy, recesje gospodarcze i zagrożenia epidemiologiczne.

Inwestycja średnioterminowa (6-24 miesięcy).

 

Inwestycja polega na zakupie gruntu lub udziałów w celowej Sp. z o.o. posiadającej projekt i pozwolenie na budowę tzw. mieszkaniówki i inwestycji komercyjnych. Inwestycje zlokalizowane są w miastach wojewódzkich i ciekawych turystycznie miejscach w Polsce (pas nadmorski, Mazury i obszar Zakopanego i okolic).